Vedtekter Tesla Owners Club Norway

§ 1. Navn

Klubbens navn er Tesla Owners Club Norway (TOCN) eller Tesla Club Norway

§ 2. Formål

Klubbens formål er:
a. Å arbeide for å samle eiere og entusiaster av Tesla Motors sine kjøretøy.
b. Å fremme et godt miljø for medlemmene.
c. Å arbeide for økt interesse og kunnskap om elektriske kjøretøy nevnt i pkt. 2 a.
d. Å arbeide for god trafikkultur og etikette
e. Organisere sosiale arrangement.
f. Enklere lading for medlemmer

§ 3. Medlemmer

Som medlemmer kan opptas enkeltpersoner eller firmaer som eier eller er interessert i Tesla Motors sine kjøretøy.
Medlemmer, ordinære og styremedlemmer kan avskjediges og utestenges ved 2/3 flertall på ordinær og ekstraordinær generalforsamling.

§ 4. Kontingent

Medlemskontingenten fastsettes ved stiftelse og kan ved generalforsamling justeres ihht dokumenterte kostnader.
Innbetalt kontingent refunderes ikke, men vil inngå i neste års regnskap.

§ 5. Valg av styret

a. Klubben ledes av et styre bestående av Styreleder, Nestleder, 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Alle styrets medlemmer velges for en periode på 2 år om gangen, men på en slik måte at bare halve styret er på valg hvert år. Varamedlemmer velges for ett år av gangen.
b. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. Beslutninger gjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. Varamedlemmer kalles inn til alle styremøtene, men har kun stemmerett når styret ikke er fulltallig.
c. Styret skal holde minst ett møte hvert halvår. Medlemmer innkalles skriftlig

§ 6. Medlemsnytt

Redaktøren velger selv sin redaksjon. Redaktøren innkalles til styremøter. Redaktørens jobb er å produsere ved behov, minimum to ganger i året. Redaksjonen er og ansvarlig for å arrangere avstemming av foto, utvelgelse og produksjon av medlemskalender.

§ 7. Redaktør

På generalforsamling utnevnes det en Redaktør.

§ 8. Kasserer

På generalforsamling utnevnes det en kasserer. Kasserer fører regnskap i henhold til god regnskapsskikk og forestår alle inn- og utbetalinger. Kasserer plikter å holde styret jevnlig oppdatert om klubbens økonomi.
Klubben regnskapsperiode følger kalenderåret. Regnskap fremlegges i sammenheng med generalforsamling.

§ 9. Generalforsamling

Styret innkaller til og bestemmer tid og sted for ordinær generalforsamling med minst 14 dagers varsel. Generalforsamlingen skal være avholdt innen 15. Juni.

§ 10. Saker til behandling ved generalforsamling

a. Styrets beretning for året som er gått.
b. Revidert regnskap for året som er gått.
c. Valg av styre (medlemmer annet hvert år, varamedlemmer hvert år).
d. Er det bare en kandidat til et verv anses denne som valgt.
e. Andre saker som ønskes behandlet og er nevnt i innkallingen. Forslag til saker må være sendt styrets leder skriftlig senest 2 uker før generalforsamling. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
f. Ved vedtektsendringer er det nødvendig at minst 2/3 av de fremmøtte medlemmer stemmer for endringen.
g. Det skal utnevnes en valgkomité ved avstemming for neste års styrevalg

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling

a. Styret innkaller til og bestemmer tid og sted for ekstraordinær generalforsamling.
b. Ekstraordinær generalforsamling sammenkalles av styret, når styret finner grunn til det eller når minst halvparten av medlemmene forlanger det, med minst 14 dagers varsel.
c. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen. For at en sak skal anses vedtatt, er det nødvendig at minst halvparten av de fremmøtte medlemmer stemmer for. Ved vedtektsendringer er det nødvendig at minst 2/3 av de fremmøtte medlemmer stemmer for endringen.

§12.Styrehonorar

Honorarets størrelse fastsettes på generalforsamling og fordeles av styret.

§13 Organisasjonsform

Forening ikke registrert i foretaksregisteret.

§14. Oppløsning

1. Forslag om oppløsning av klubben behandles på generalforsamling. For at oppløsning skal finne sted, er det nødvendig at minst 2/3 av de fremmøtte stemmer for oppløsning.
2. Den generalforsamling som bestemmer oppløsning, bestemmer med vanlig flertall hvordan klubbens eiendeler skal anvendes.